Cookie beleid RKVVDEM

De website van RKVVDEM is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & Waarden reglement

Normen en Waarden R.K.V.V. DEM

 • Juni 2014
 • Wijziging 17 oktober 2018, aanscherping gedragsregels alcohol n.a.v. besluit AB d.d. 3 oktober 2018.
 • Wijziging 12 september 2020, aanvulling gedragsregels seksuele intimidatie gebaseerd op gedragsregels NOC-NSF.
Inhoudsopgave
Inleiding
Doelstelling
Gedragsregels
Normen & waarden commissie
Sancties
Meldingsformulier
Bijlagen

 

1. INLEIDING

R.K.V.V. DEM wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. We willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters en ouders/verzorgers op dit vlak. Onze vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De R.K.V.V. DEM heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen het gedragsreglement actief uit. In het bijzonder de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
Het gedragsreglement geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels per aandachtsgebied gelden voor alle doelgroepen binnen de vereniging. Daarnaast zijn specifieke gedragsregels per doelgroep opgesteld.


Aandachtsgebieden:

 • Sportcomplex;
 • Kantine;
 • Kleedkamers;
 • Velden;
 • Kleding en materiaal;
 • Alcohol, tabak en drugs.


Doelgroepen:

 • Spelers, zowel senioren als jeugd;
 • Trainers;
 • Leiders/aanvoerders;
 • Toeschouwers en ouders;
 • Vrijwilligers;
 • Scheidsrechters.

Gedragsregels ter preventie seksuele intimidatie

Op 12 september 2020 zijn gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie toegevoegd.  R.K.V.V. DEM vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden. 

Over wie gaat het?

Iedereen, die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger / scheidsrechter / kaderlid bij R.K.V.V. DEM actief wil zijn, moet van het gedragsreglement op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders / verzorgers op de hoogte moeten zijn van het gedragsreglement. Het gedragsreglement wordt door iedereen bij onze vereniging uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hier op kunnen en durven aanspreken.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, toeschouwers, ouders, vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters) zich niet aan de regels van het gedragsreglement houden? We nemen dan maatregelen en noemen dit de sancties.

2. DOELSTELLING

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.Het bestuur van onze vereniging wil meehelpen om excessen tegen te gaan door dit reglement in het leven te roepen en inzake het sociaalethisch beleid binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als uitgangspunt geldt:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet”.


Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid zal er op gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook, indien deze gebeuren, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit reglement vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en / of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten / bezoekers) zich dienen te houden en daarop kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten / bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component dient te zijn.

De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd door de Normen & Waarden Commissie (hierna te noemen N&W). Het beleid wordt regelmatig door N&W en het Algemene Bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.

Dit reglement dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. Op grond van artikel 20 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een Tuchtreglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Bij bestuursbesluit d.d. 7 april 2014 is besloten tot agendering op de eerstvolgende ALV van het plan tot invoering van het een dergelijk reglement onder de titel; ‘Normen en Waarden Reglement’. De datum van de (onofficiële) inwerkingtreding is vastgesteld op de dag volgend op de bestuursvergadering waarin het bestuur akkoord is gegaan met het reglement. In de eerst volgende ALV van R.K.V.V. DEM zal dit besluit als agendapunt worden opgevoerd, behandeld worden en definitief bekrachtigd worden. Evenzo de voortgang van het ingevoerde actieplan.

3. GEDRAGSREGELS

R.K.V.V. DEM vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. Diegene, die zich niet houdt aan de hierna volgende regels, wordt op dat gedrag aangesproken. Daarnaast kan de politie op de hoogte worden gesteld van overtredingen van genoemde gedragsregels en zal zij op de hoogte worden gesteld bij het plegen van misdrijven.

 

 • We doen niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen;
 • We onthouden ons van onsportief gedrag;
 • We tonen altijd respect voor de scheidsrechter en onthouden ons van wat voor reactie dan ook op de leiding van de scheidsrechter;
 • We tonen respect voor de tegenstander en onthouden ons van wat voor reactie dan ook op het gedrag van de tegenstander;
 • We onthouden ons van discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, treiteren, pesten;
 • We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van R.K.V.V. DEM en die van andere verenigingen;
 • We verwachten dat iedereen die kennis heeft van de Nederlandse taal, in het Nederlands praat op en rond de velden;
 • We verwachten dat de leden de contributie tijdig en volledig betalen;
 • Wapenbezit en wapengebruik zijn verboden in en om het sportcomplex;
 • Diefstal en geweld zijn verboden in en om het sportcomplex;
 • Drugsbezit en drugsgebruik zijn verboden in en om het sportcomplex.

Gedragsregels per aandachtsgebied

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Wij houden ons sportcomplex schoon;
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • Parkeren naast de kantine kan alleen met toestemming van het bestuur;
 • De toegangen naar de velden worden, in het belang van de veiligheid, vrijgehouden;
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.


In de kantine

 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden;
 • Na het sporten douchen we voordat we naar de kantine gaan;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Wij verwachten dat de leden in de kantine na gebruik de lege flessen etc. naar de bar terug brengen. Wij verwachten dat de leden elkaar wijzen op dit hulpgebaar naar de barmedewerkers;
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen. De tafels, het voetbalspel etc. hebben een andere functie;
 • Het is verplicht de voetbaltassen in het tassenrek te plaatsen, en niet in de kantine;
 • Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken;
 • De aanwijzingen van de barmedewerkers worden opgevolgd.


In en rond de kleedkamers

 • Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de gang naar de kleedruimten wordt betreden;
 • Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte is niet toegestaan;
 • Na de wedstrijd / training wordt er gedoucht;
 • Houd rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer. Douche je en verkleed je indien gevraagd zo snel mogelijk;
 • De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten; staan doen we op de vloer;
 • De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achtergelaten. De trainers en leiders houden hier toezicht op;
 • Afval wordt in de afvalbakken gedaan;
 • Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan;
 • Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden;
 • De in de kleedkamers aanwezige aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers worden stipt nageleefd.


Op en rond de velden

 • Wees zuinig op de velden. Ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden;
 • Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet;
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan;
 • We lezen de instructies voor het kunstgrasveld voor het betreden hiervan en volgen deze op.


Kleding en materiaal

 • Iedere speler is verplicht het officiële R.K.V.V. DEM tenue te dragen tijdens de wedstrijden;
 • (Eigen) sportkleding is altijd schoon en heel;
 • Alle elftallen mogen (in principe) spelen in een gesponsord tenue, mits hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur;
 • Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging (van hun sponsor);
 • Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding;
 • Het dragen van scheenbeschermers bij trainingen en wedstrijden is verplicht;
 • Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats;
 • De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald;
 • De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd.


Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat onze vereniging veel jonge leden heeft dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden.

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen;
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is voor 12:00 uur niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken in de kleedkamers, massageruimte, ballen- en materiaalhokken;
 • Het is niet toegestaan eigen alcoholische consumpties mee te nemen en te nuttigen;
 • Roken in het clubgebouw is niet toegestaan;
 • Roken in de wedstrijdkleding is niet toegestaan;
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan;
 • Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar;
 • Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen;
 • Voor gebruik buiten de kantine en het terras wordt alle drank geschonken in plastic bekers;
 • Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras;
 • Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers;
 • Wij verwachten dat onze leden, toeschouwers en vrijwilligers kennis nemen van de regels rondom het gebruik van alcohol en glas via de publicaties in de kantine. Wij verwachten dat de leden, toeschouwers en vrijwilligers zich aan deze regels houden.

Gedragsregels per doelgroep

Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van R.K.V.V. DEM de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

 • Doet niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen;
 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider / wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Onthoud zich van onsportief gedrag in het algemeen;
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van R.K.V.V. DEM;
 • Toont respect voor de tegenstander en het publiek en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander en / of het publiek;
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding;
 • Is zuinig op alle materialen van R.K.V.V. DEM en andere verenigingen, dus ook op de velden en de kleedkamers;
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en dergelijke;
 • Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten;
 • Gebruikt geen alcohol en rookt niet in wedstrijdkleding;
 • Zet op wedstrijddagen en na de training zijn voetbaltas in het daarvoor bestemde rek in de hal;
 • Wordt geacht medespelers aan te spreken, die handelen in strijd met de geldende gedragsregels;
 • Spreken onderling af wie de kleedkamer na gebruik schoonmaakt.


Gedragsregels voor de begeleider / verzorger
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

De begeleider:

 • Doet niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie;
 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich sportief;
 • Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters;
 • Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers;
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal, zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.;
 • Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op een de-escalerend effect op de gebeurtenissen;
 • Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer opgeruimd en heel wordt achtergelaten;
 • Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team;
 • Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen en het opklappen van de netten als er geen thuiswedstrijd meer wordt gespeeld;
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de desbetreffende coördinator. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / verzorgers ingelicht.


Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

 • Doet niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie;
 • Is voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden verantwoordelijk voor het gedrag van de groep;
 • Instrueert spelers en begeleiders over gewenst en ongewenst gedrag tijdens het voetballen;
 • Neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spelers en laat het bepalen van de gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter;
 • Neemt binnen de eigen mogelijkheden maatregelen indien de gedragsregels niet nageleefd worden;
 • Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en de grensrechters;
 • Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers;
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen en etc.;
 • Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op de-escalerend effect op de gebeurtenissen;
 • Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer opgeruimd en heel wordt achtergelaten;
 • Gebruikt gaan alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team;
 • Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen als er geen thuiswedstrijd meer wordt gespeeld;
 • Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden;
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) ontdaan is van de gebruikte materialen;
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / verzorgers ingelicht.


Gedragsregels voor de scheidsrechter
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de scheidsrechter van toepassing.

De scheidsrechter:

 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.;
 • Vult de wedstrijdinformatie naar eer en geweten en volgens de regels van de KNVB in;
 • Is een half uur voor de wedstrijd aanwezig;
 • Past de regels aan aan het niveau van de spelers. Plezier in het spel staat bij jeugdvoetbal voorop;
 • Is zowel binnen als buiten het veld sportief;
 • Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen;
 • Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van vernieuwde spelregels;
 • Geeft daar waar verdiend beide teams een compliment voor het goede spel.


Gedragsregels voor de ouder / toeschouwer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder / toeschouwer van toepassing.

De ouder / toeschouwer:

 • Doet niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie;
 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door sportief gedrag en respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken / reclameborden van het veld;
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders en komt dus niet in de kleedkamer (uitgezonderd E + F) tenzij op verzoek van de begeleiding;
 • Moedigt positief aan maar onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen;
 • Moedigt niet aan tot harder voetbal;
 • Wij verwachten dat de ouder / toeschouwer de aanwijzingen van de kaderleden en de vrijwilligers opvolgt;
 • Heeft respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters;
 • Heeft respect voor spelers, tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, toeschouwers, ouders en vrijwilligers;
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.;
 • Uit eventuele kritiek op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator of het betreffende bestuurslid;
 • Gunt zijn / haar kind het kind zijn, want het kind moet nog veel leren. Winnen en verliezen horen bij het voetbalspel, houd het positief.


Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet bij het voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van het gedragsreglement. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de lub. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de vrijwilliger van toepassing.

De vrijwilliger:

 • Doet niets dat de goede naam van R.K.V.V. DEM in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie;
 • Houdt toezicht op het schoon achterlaten van de ruimten die tijdens activiteiten worden gebruikt;
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.;
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of meldt dit aan het verantwoordelijk bestuurslid;
 • Is zich bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich altijd respectvol en sportief;
 • Maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
 • Toont respect voor anderen en is zuinig op de eigendommen van R.K.V.V. DEM.

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor sportbegeleiders

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
 2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  1. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  2. De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. De begeleider gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
 6. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 8. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Voor een ieder moet duidelijk zijn dat naast de hierboven vermelde gedragsregels ook andere in het maatschappelijk verkeer gangbare gedragsregels niet overtreden mogen worden en eventueel in aanmerking komen voor melding aan N&W. Verder dient duidelijk te zijn dat het Algemeen Bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige overtreding van deze gedragsregels.

4. NORMEN & WAARDEN COMMISSIE

4.1 Taakstelling

De Normen & Waarden Commissie (N&W) is een door het bestuur ingesteld orgaan, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 2 vermelde doelstelling:

 1. Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat R.K.V.V. DEM de onderstaande doelstellingen onderschrijft:
  • De door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels
  • het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etc.)
 1. Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar omgaat en zijn / haar sport op correcte wijze beoefent.
 2. Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van R.K.V.V. DEM welke te maken hebben met normen en waarden (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit reglement).
 3. Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).

Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid:

 1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers door middel van:
 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf, leden van diverse commissies en kantinemedewerkers;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, kleedkamerhygiëne, sancties, etc.);
 • Het (mede-)organiseren van ouderavonden;
 • Het verzorgen van voorlichting op de website.
 1. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid):
 • Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;
 • Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
 • Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.
 1. (Laten) toepassen van KNVB-regels en –richtlijnen:
 • Gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;
 1. Evaluatie en verslaglegging:
 • Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan
 • Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;
 • Jaarlijkse verslaglegging van N&W t.b.v. de ALV.

4.2 Samenstelling

De N&W bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en verder leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De leden worden aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

 • Bestuur (verplicht);
 • Jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
 • Senioren;
 • Technische staf;
 • (club)scheidsrechters.

De leden worden benoemd door het bestuur.
Bij voorkeur zijn de voorzitter en de secretaris van deze commissie geen lid van het bestuur.
De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

4.3 Werkwijze

In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, coördinatoren etc.) primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij de speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders en / of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij. N&W wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag of indien betrokken overtreder(s) er, al dan niet structureel, blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van N&W is gebaseerd:
Voor incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van N&W is gebaseerd:

 1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en / of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en / of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en R.K.V.V. DEM.
 2. Het incident en / of conflict wordt aangemeld bij N&W met behulp van het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 2. Formulieren dienen binnen één week na het incident c.q. ontstaat van een conflict bij de secretaris van N&W te worden ingediend.
 3. Nadat het meldingsformulier ontvankelijk is bevonden kan N&W, afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident en op grond van artikel 6 van de verenigingsstatuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement, het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan het bestuur gezonden.
 4. N&W (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het conflict c.q. incident) deelt uiterlijk binnen één week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem / haar aanhangig is gemaakt.
 5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen één week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit te zijn van N&W.
 6. Op zijn / haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (indien nodig) in de gelegenheid gesteld op een door N&W te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder worden uitgenodigd, dit ter beoordeling van N&W. N&W maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen.
 7. N&W stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en stelt betrokkene(n) en het bestuur in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het besluit van N&W nodigt zij de commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het besluit van N&W geeft het bestuur daarvoor schriftelijke argumentatie.
 8. N&W stelt betrokkene(n) in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving een beroep kan worden aangetekend bij het bestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 9. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende Algemeen Bestuursvergadering.

5. Sancties

In onderstaand overzicht zijn de verschillende strafmaten die N&W kan opleggen bij het niet naleven van de normen en waarden zoals in dit reglement beschreven voor zover deze al niet door de KNVB zijn of zullen worden bestraft.

In het sanctiebeleid is een onderscheid gemaakt voor:

 • Speler; 
 • Team/groep; 
 • Begeleiding/trainers/verzorgers/overige vrijwilligers; 
 • Ouders. 


Speler

Indien een speler zich niet houdt aan de normen en waarden of spelregels van onze vereniging kan hij/zij ter verantwoording worden geroepen door de N&W.

Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen o.m. de volgende sancties worden opgelegd:

 • Waarschuwing; 
 • Vrijwilligersactiviteiten; 
 • Corveediensten; 
 • Betalen van eventuele veroorzaakte onkosten; 
 • Uitsluiting van training; 
 • Schorsing voor 1 of meer wedstrijden; 
 • Uitsluiting voor rest van het seizoen; 
 • Royeren. 


Team / Groep

Indien een team/groep zich niet houdt aan de normen en waarden of spelregels van onze vereniging kunnen zij ter verantwoording worden geroepen door N&W.

Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen o.m. de volgende sancties worden opgelegd:

 • Corvee diensten; 
 • Vrijwilligersactiviteiten; 
 • Betalen van eventuele veroorzaakte onkosten; 
 • Draaien van koffiediensten; 
 • Uitsluiting van toernooien; 
 • Uitsluiting van trainingen; 
 • Thuis douchen; 
 • Uitsluiten voor 1 of meer wedstrijden en voldoen van de daaraan gerelateerde kosten; 
 • Royeren.


Begeleiding / trainers/verzorgers/overige vrijwilligers
Mocht de begeleiding, trainers, verzorgers en/of overige vrijwilligers zich niet houden aan afspraken die m.b.t. hun functioneren zijn gemaakt kan N&W besluiten tot o.m. de volgende sancties:

 • Ontheffen uit de betreffende functie; 
 • Ontzegging van toegang tot het sportcomplex; 
 • Betalen van eventuele kosten (zoekgeraakte ballen, sleutels, bidons etc.). 


Ouders
Afhankelijk van de gebeurtenis kan N&W o.m. tot de volgende uitspraken komen:

 • Het geven van een waarschuwing; 
 • Ontzegging van toegang tot het sportcomplex; 
 • Aanbevelen overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging; 
 • Betalen van eventuele kosten.

Bijlagen

 1. Samenstelling Normen- en Waardencommissie van R.K.V.V. DEM en termijnstelling

De Normen- en Waardencommissie van R.K.V.V. DEM bestaat bij uit de volgende leden:

De benoemingstermijn is vastgesteld op drie jaar na goedkeuring door de ALV.

 1. Meldingsformulier

Meldingsformulier Conflicten en Incidenten R.K.V.V. DEM 

Ga naar het formulier


RESPECT
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!