DEM-arbitrageplan wil scheidsrechterstekort tackelen - R.K.V.V. DEM

DEM-arbitrageplan wil scheidsrechterstekort tackelen

2 februari 2017 9:00


Binnen de vereniging leeft een groeiende ontevredenheid bij de leden over het zelf moeten fluiten van wedstrijden. Als reactie hierop is de scheidsrechterscommissie nieuw leven ingeblazen.

Meteen zijn enkele belangrijke prioriteiten geformuleerd, waaronder het hoofdpunt: het schrijven van een DEM-arbitrageplan. 

In het DEM-arbitrageplan is aangegeven wat de huidige situatie is van de arbitrage binnen R.K.V.V. DEM, waar de knelpunten liggen en hoe deze aangepakt gaan worden dit lopende seizoen en volgend seizoen. Er zal in de volgende voetbaljaargang 2017-2018 een plan met een wat langere horizon geschreven worden. Dit plan zal dan operationeel worden vanaf seizoen 2018-2019 en zal een periode beschrijven van 3 - 5 jaar.

Contact-mailadressen:
Wybo Loos (algemeen, organisatie, contacten): SRcommissie@rkvvdem.nl;
Arjum Muradian (coördinatie aanstellingen wedstrijden): scheidsrechters@rkvvdem.nl

Nieuw leven

De scheidsrechtercommissie is nieuw leven ingeblazen met als belangrijkste prioriteiten:

 • Opzetten beleidsplan voor de arbitrage
 • Rolverdeling van de SR-commissie vastleggen en invullen
 • Invullen van de wekelijkse behoefte aan scheidsrechters
 • Plan opstellen voor de 'lastige' categorie senioren en O19/O18 en O17/16
 • Opstellen competentiematrix
 • Werven en behouden van (jeugd)scheidsrechters
 • Opleiden en begeleiden van de club scheidsrechters


Nieuwe rolverdeling SR-commissie
De scheidsrechtercommissie van R.K.V.V. DEM is vanaf november 2016 gestart in de volgend samenstelling en rolverdeling. Wybo Loos: algemeen/organisatie/externe contacten; Arjum Muradian (coördinator) aanstellingen alle wedstrijden; Marcelino Arconada: werven/opleiden/behouden; Rafael Miralles: opleiden/begeleiden/coachen. 

Meting 
Na een meting in de maanden sinds de start van dit seizoen is gebleken dat er ongeveer 20 – 30 thuiswedstrijden per weekend zijn van wedstrijden waarvoor R.K.V.V. DEM een scheidsrechter moet regelen en ongeveer 60 - 70% van deze wedstrijden worden voorzien van een clubscheidsrechter of een vaste scheidsrechter van een team. 

De eerste analyse doet ons denken dat de O8 t/m O13 teams in te vullen moeten zijn met eigen jeugdscheidsrechters maar die moeten dan wel eerst geworven en opgeleid worden. De O14/O15 teams kunnen worden gefloten door volwassen clubscheidsrechters en ook door welwillende ouders. Echter de categorie O16 t/m O19 en senioren kunnen bij voorkeur alleen door geschoolde volwassen scheidsrechters worden gefloten.

Werving en behoud jeugdscheidsrechters
Het aantal jeugdscheidsrechters is sterk afgenomen maar voor een groot deel te wijten aan het gebrek aan werving en behoud van deze jeugdscheidsrechters. Hier zal op korte termijn actie moeten worden ondernomen. Het aantal volwassen clubscheidsrechters is helaas erg beperkt waardoor er voornamelijk in de leeftijdsgroepen O16 t/m O19 en senioren een serieus tekort is aan geschikte scheidsrechters en dit zal prioriteit krijgen binnen de commissie.

De scheidsrechtercommissie rapporteert aan het Bestuur Mannenvoetbal (BMV) waarvan de voorzitter van de scheidsrechtercommissie lid is. Ook het budget dat nodig is, is onderdeel van de begroting van het BMV. Inmiddes zijn functieomschrijvingen voor alle leden van de op te richten scheidsrechterscommissie opgesteld. 

Cursussen
De pupillen scheidsrechtercursus zullen we in principe zelf organiseren maar indien niet mogelijk laten we dit verzorgen door de KNVB. De verkorte BOS cursus moeten we laten verzorgen door de KNVB. Er zal een beleid worden opgesteld aan wie en onder welke voorwaarden we deze cursussen kunnen aanbieden aan de leden van de vereniging. Daarnaast zullen we zelf bijeenkomsten organiseren om geïnteresseerden de beginselen bij te brengen van (assistent)scheidsrechter zodat ouders ook in staat zullen zijn deze taak te vervullen. Ook zullen we bijeenkomsten organiseren met de volwassen club scheidsrechters om hen te informeren over de laatste aanpassingen van de spelregels indien nodig.

Faciliteiten verenigingsscheidsrechters
Alle materialen die nodig zijn voor de scheidsrechters worden georganiseerd door de functionaris die de kleding voor de vereniging ook organiseert, te weten Ton Limmen. Hij zal er voor zorgdragen dat er genoeg materialen beschikbaar zijn in het wedstrijdsecretariaat en coördineert de uitgifte van scheidsrechterkleding die de jeugdleden in bruikleen krijgen.

Een jaarlijkse tegoedbon voor Ab Geldermans (50 EUR) wordt verstrekt door de voorzitter van de scheidsrechterscommissie aan de volwassen clubscheidsrechters die meer dan 15x per jaar hebben gefloten.

Leden die de cursus pupillenscheidsrechter afronden krijgen van de vereniging :

•             Een shirt in bruikleen
•             Een eigen FOX fluitje
•             Scoreblok/kaart en pen

Volwassen clubscheidsrechters die voor de vereniging fluiten, krijgen de volgende faciliteiten van de vereniging aangeboden:

•             Scoreblokje en pen
•             Set gele/rode kaarten
•             FOX fluit

Voor ouders die zelf een wedstrijd fluiten is in het wedstrijdsecretariaat het volgende in bruikleen beschikbaar en dienen na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden:

•             Horloge of stopwatch
•             Scoreblok en pen
•             Set rode en gele kaarten
•             Scheidsrechterfluitje

Iedereen die een wedstrijd heeft gefloten krijgt na afloop van de wedstrijd twee consumptiebonnen te besteden in de kantine.

De teams
In het seizoen 2016 / 2017 spelen de volgende teams in een poule waarbij de KNVB de scheidsrechters aanstelt. Indien er geen KNVB scheidsrechter is dan zijn wij verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen op deze wedstrijden.

•             ZAT-1
•             O19-1
•             O17-1
•             O17-2
•             O15-1
•             O13-1
•             ZON-1
•             ZON-2

De volgende teams spelen seizoen 2016 / 2017 in een poule waarbij de vereniging een scheidsrechter verzorgt:

•             ZAT-2 t/m ZAT-4                             (3 teams)
•             ZON-3 t/m ZON-5                            (3 teams)
•             VR-1                                               (1 team)
•             O19-2 t/m O19-5                             (4 teams)
•             MO19-1                                           (1 team)
•             O17-3 t/m O17-7                             (5 teams)
•             MO17-1                                           (1 team)
•             O15-2 t/m O15-7                             (6 teams)
•             MO15-1                                           (1 team)
•             O14-1                                              (1 team)
•             O13-2 t/m O13-5                              (4 teams)
•             MO13-1 en MO13-2                           (2 teams)
•             O12-1                                              (1 team)
•             O11-1 t/m O11-7                              (7 teams)
•             MO11-1 en MO11-2                           (2 teams)
•             O10-1 t/m O10-7                              (7 teams)
•             O9-1 t/m O9-6                                  (6 teams)

Zelf regelen
In totaal dus maar liefst 60 teams waar de vereniging een scheidsrechter voor behoort te regelen bij thuiswedstrijden. Met de heren senioren teams van de zaterdag 3 en 4 is de afspraak gemaakt dat ze zelf een scheidsrechter regelen bij hun thuiswedstrijden dus dit behoort niet bij de aanstellingen die scheidsrechter commissie regelt.

De teams van O8 t/m  O11 (27 teams) spelen op een half veld en kunnen worden gefloten door scheidsrechters die de pupillencursus hebben afgerond. Vanaf O12 teams wordt er op een heel veld gespeeld en de O12, O13 teams èn de MO15-1 (8 teams) kunnen worden gefloten door een aantal scheidsrechters die de pupillencursus hebben afgerond na toestemming van de scheidsrechtercommissie. Vanaf de O14 teams (23 teams) kunnen enkel worden gefloten door clubscheidsrechters die de verkorte BOS cursus van de KNVB hebben afgerond.  In alle gevallen zullen ouder zelfs moeten fluiten als er geen clubscheidsrechter is aangesteld.

In tabelvorm samengevat ziet het er als volgt uit:

Teams

Scheidsrechter niveau

O8 t/m O11

Clubscheidsrechter met pupillencursus of hoger of ouders indien geen aanstelling

O12 / O13 en MO15

Clubscheidsrechter met pupillencursus na toestemming scheidsrechtercommissie of hoger of ouders indien geen aanstelling

O14 en hoger

Clubscheidsrechter met  de KNVB verkorte BOS cursus of ouders indien geen aanstelling

 

Doelstellingen restant seizoen 2016-2017
Om de huidige knelpunten op te lossen en een goede organisatiestructuur neer te zetten voor de toekomst, benoemen we een aantal doelstellingen op kort termijn:

 • Leden de cursus pupillenscheidsrechter aanbieden.
 • Vanaf maart  80% van de O8-O11 wedstrijd laten leiden door een clubscheidsrechter die de pupillencursus heeft afgerond.
 • Opstellen van een beoordelingsformulier om in te vullen door leiders van O8 t/m O11 ten behoeve van hun scheidsrechters en deze beoordelingen verwerken
 • Een competentiematrix opstellen
 • Het organiseren van een informatieavond voor ouders en begeleiders voor  de invulling van de rol van assistent-scheidsrechter
 • Een plan opstellen voor de teams O16/O19 en senioren
 • Een plan opstellen met betrekking tot de nieuwe KNVB spelvormen die waarschijnlijk ingaan vanaf seizoen 2017/2018

Doelstellingen seizoen 2017-2018
Naast de kort termijn doelstellingen hierboven weergegeven hebben we voor volgend seizoen de volgende extra  doelstellingen:

•             Vanaf begin van het seizoen 90% van de O8 t/m O11 en O12/O13/MO15 wedstrijd laten leiden door een clubscheidsrechter die de pupillencursus heeft afgerond.

•             Vanaf begin van het seizoen 80% van de O14 en hoger wedstrijd laten leiden door een clubscheidsrechter die de verkorte BOS heeft afgerond.

•             Een voor alle partijen geschikte manier om aanstellingen te organiseren (niveau, rouleren, etcetc)

•             Het geregeld evalueren van een competentiematrix voor alle clubscheidsrechters

•             Structureel de leden de cursus pupillenscheidsrechter aanbieden minimaal 1x per seizoen

•             Structureel de geschikte leden de mogelijkheid geven om de verkorte BOS cursus via de KNVB te volgen

•             Het verhogen van de spelregelkennis van de bestaande clubscheidsrechters door gestructureerde bijeenkomsten minimaal 2x per jaar (bij voorkeur begin seizoen en winterstop)

•             Het organiseren van een informatieavond voor ouders en bgeeleiders voor  de invulling van de rol van assistent-scheidsrechter

•             Structureel werven van scheidsrechters die met regelmaat actief (15x per seizoen) zijn bij de pupillen

•             Het werven van damesscheidsrechters.

•             Het werven van vaste scheidsrechters voor lagere seniorenteams

•             De arbitrage promoten onder de leden om zo meer scheidsrechters aan te trekken

•             Overleg voeren met regioverenigingen over onder andere uitwisseling scheidsrechters, cursusavonden, spelregelavonden, etcetc

•             Overleg voeren met COVS IJmond en Haarlem over onder andere beschikbaarheid scheidsrechters, cursusavonden, spelregelavonden, etcetc

•             Beleid definiëren voor het behoud van scheidsrechters (ook na het volgen van een door de vereniging betaalde KNVB cursus)

•             Minimaal drie extra personen opleiden voor begeleider / coach

•             Minimaal één extra persoon werven ten behoeve van het aanstellen van de club scheidsrechters.

•             Opstellen van begeleidingsformulieren voor alle niveaus van scheidsrechters

•             Een geschikt budget opstellen en goedkeuren voor de scheidsrechtercommissie

•             Week van de scheidsrechter organiseren

 

Conclusie
Door uitvoering te geven aan dit arbitrageplan is de scheidsrechterscommissie van R.K.V.V. DEM ervan overtuigd dat we op een structurele manier de wedstrijden op ons complex op een correcte manier kunnen bemensen. Dit doen we met scheidsrechters die wedstrijden kunnen leiden op een manier die van een club als DEM verwacht mag worden en die bijdraagt aan de spelvreugde van de spelers, leiders, trainers en toeschouwers.

Meer info bij
Wybo Loos (algemeen, organisatie, contacten): SRcommissie@rkvvdem.nl
Arjum Muradian (coördinatie aanstellingen wedstrijden): scheidsrechters@rkvvdem.nl 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!